900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
S’agreuja la situació de les persones que reben ajuda bàsica de la Creu Roja per la finalització de les prestacions
29-12-2011
Observatoriinteriorweb
The automatic translation from catalan language to other languages might not reproduce exactly the original text.


La xarxa de suport familiar s’està esgotant per la llarga durada de la crisi econòmica. 

Els programes d’ocupació de la Creu Roja van registrar una taxa d’inserció laboral del 37% durant el 2010. 

L’estudi compara la situació dels usuaris de dos programes de l’entitat: els d’ajuda bàsica i els d’ocupació. Al primer grup, ha empitjorat la situació de la meitat dels usuaris per finalització de prestacions i, al segon, ha empitjorat la situació del 35,8% per pèrdua de feina. 

La meitat dels enquestats han vist perjudicada la seva salut pel fet de no tenir feina.

La Creu Roja a Catalunya ha presentat aquest dijous, 29 de desembre, l’estudi “L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el marc de la crisi socioeconòmica”, en què analitza i compara la situació dels usuaris de dos tipus de projectes de l’entitat: els Programes de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social i els programes d’ocupació. En el primer grup, l’estudi revela que la finalització de prestacions com el subsidi d’atur o la Renda Mínima d’Inserció (RMI) és ja un dels principals motius pels quals empitjoren les condicions de vida de les persones ateses per l’entitat.

Aquest estudi és el segon que realitza l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya amb l’assessorament del Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), després de publicar-ne el primer el mes de juliol sota el títol “L’impacte de la crisi en la infància i les famílies”. En aquella ocasió, ja es van analitzar les necessitats de les persones ateses als Programes de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Socials partir d’una mostra de 409 persones, de les quals 332 han tornat a participar en aquest segon estudi, cosa que ha permès fer un seguiment de la seva situació (per aquesta raó, aquest col·lectiu s’anomena Grup Seguiment al segon estudi). En canvi, l’anàlisi dels participants dels programes d’ocupació (d’ara en endavant, Grup Ocupació) s’ha analitzat per primera vegada en aquest darrer estudi amb una mostra de 302 persones. Així doncs, en aquesta ocasió, s’ha enquestat telefònicament un total de 634 persones, a més d’analitzar la informació de la base de dades dels programes d’ocupació, integrada per 1.537 registres.

Amb la llarga durada de la crisi, s’esgota la xarxa de suport familiar

Entre la publicació del primer i del segon estudi (juliol - desembre 2011), el 49,7% dels usuaris del Grup Seguiment consideren que la seva situació ha empitjorat, principalment per la finalització de prestacions. En aquest grup, ha finalitzat la prestació d’un 23,7% de les famílies durant els darrers 6 mesos, sobretot el subsidi d’atur i la Renda Mínima d’Inserció (RMI). A més, a causa de la llarga durada de la crisi, s’està esgotant la xarxa de suport familiar que reben els usuaris del Grup Seguiment, que actualment reben un 17% dels enquestats, enfront del 22% de fa sis mesos.

Per contra, al Grup Ocupació, un 44,7% de les persones enquestades valoren que la seva situació actual no ha canviat en aquest mateix període i, en els casos en què ha empitjorat (35,8%), ho atribueixen a la pèrdua de feina. Al primer estudi, la desocupació també era el principal motiu pel qual s’havia agreujat la situació dels usuaris dels programes de lluita contra la pobresa respecte el 2010. Però la prolongació del seu temps en atur – el Grup Seguiment presenta una taxa d’atur de llarga durada del 66% - els ha fet molt dependents de les ajudes públiques, que ara se’ls estan acabant. En aquest grup, només 3 persones diuen haver rebut una nova prestació en els darrers 6 mesos, enfront de les 79 (24% del total) a qui se’ls ha acabat en el mateix període. Tot i això, les famílies del Grup Seguiment que rebien una beca de menjador el juliol (el 33% de les llars amb fills menors de 12 anys) la conserven en l’actualitat.

Els usuaris dels programes de lluita contra la pobresa continuen sent més dependents dels ajuts públics que els participants dels programes d’ocupació, que presenten una situació d’atur més recent. En el primer cas, el 56% dels enquestats reben prestacions (la RMI, en el 16,6% dels casos), mentre que, en el segon, aquest percentatge és del 48% (el subsidi d’atur, en el 22% dels casos). Al Grup Ocupació, la meitat dels enquestats han perdut la feina durant el 2011, enfront del 33,9% del Grup Seguiment, malgrat que es produeix un increment molt acusat de les persones desocupades des de 2008 en els dos casos. En ambdós grups, la darrera de feina de les persones enquestades també està vinculada majoritàriament al sector de la neteja.

1 de cada 2 usuaris dels programes contra la pobresa, desmotivats per buscar feina

La principal dificultat per trobar feina és la manca d’oferta en el mercat de treball actual, segons la meitat dels usuaris tant del Grup Seguiment com del Grup Ocupació. La mateixa proporció d’ambdós grups també comparteix que la formació i l’adquisició o millora de les seves habilitats els ajudarà a trobar feina, tot i que un percentatge significatiu (1 de cada 3 persones al Grup Seguiment i 2 de cada 10 al Grup Ocupació) consideren que factors personals (edat, salut, situació irregular, origen, càrregues familiars...) els dificulten al seu accés al mercat de treball. Actualment, el nivell d’estudis d’ambdós grups és molt similar: la meitat de les persones tenen estudis equivalents a EGB o inferiors.

En ambdós grups, molts dels enquestats també estan veient afectada la seva salut per estar sense feina. Entre els usuaris dels programes contra la pobresa, són un 55% les persones amb problemes de salut per aquest motiu, enfront del 40% dels programes d’ocupació.

Tot i això, en termes generals, els usuaris dels programes Ocupació estan més motivats a l’hora de buscar feina: 7 de cada 10 diuen que estan motivats o molt motivats per fer-ho. En canvi, el 52% dels enquestats del Grup Seguiment estan desmotivats o molt desmotivats a l’hora de buscar feina. Si, en aquest darrer cas, més de la meitat dels enquestats no han realitzat cap entrevista o contacte de feina durant el 2011, els participants dels programes d’Ocupació sí que ho han fet en 7 de cada 10 ocasions.

Des del seu accés als programes d’ocupació, creixen un 17% els usuaris que tenen feina

Els programes d’ocupació i inserció laboral desenvolupats actualment per la qual Creu Roja estan adreçats a diferents col•lectius en situació de vulnerabilitat, entre ells les persones perceptores de la RMI, els aturats de llarga durada, les dones amb càrregues familiars o les persones sense sostre, entre d’altres. El perfil majoritari dels participants dels programes d’ocupació és el de dona immigrada.

Segons indica el segon estudi de l’Observatori, des de la seva adscripció als programes d’ocupació fins a l’actualitat, el nombre de participants que tenen feina ha passat del 8 al 25%. En canvi, al Grup Seguiment, aquest percentatge s’ha estacant en els darrers sis mesos i només passa del 15 al 16%.

Davant des bons resultats dels programes d’ocupació, que van tancar el 2010 amb una taxa d’inserció del 37%, la Creu Roja té previst reforçar aquests projectes amb fons propis durant el 2012 per complementar els ja venia realitzant a través de l’administració pública.

Alguns dels nous projectes es destinaran a promoure la inserció laboral dels usuaris dels Programes de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social de la Creu Roja, ja que l’entitat vol oferir una atenció cada vegada més integral a les persones que atén. D’aquesta manera, vol cobrir tant les necessitats més immediates de les persones en situació vulnerable com promoure la seva inserció laboral perquè puguin recuperar la seva autonomia econòmica i personal.

A través del següent enllaç, podreu accedir a un video amb els testimonis de diversos participants dels programes d’ocupació de la Creu Roja, a més de voluntariat i personal tècnic de l’entitat: http://www.youtube.com/CreuRojaCatalunya

A través dels següents enllaços, també us podeu descarregar tant el segon estudi de l’Observatori complert com un resum en format presentació.

Segon estudi complert: http://www.slideshare.net/CreuRojaCatalunya/2n-estudi-observatori
Resum del segon estudi en format presentació: http://www.slideshare.net/CreuRojaCatalunya/2n-informe-observatori-presentacio
Related Information
News search

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja