900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
FAQs - Herències i Llegats

Pregunta:  Com formalitzar la nostra decisió a favor de la Creu Roja?
Resposta:  Cada vegada són més les persones que, en el seu testament, inclouen com a beneficiaris a organitzacions d’acció humanitària com ara la Creu Roja. No hi ha cap mena d’impediment per fer-ho i es tracta d’un gest altruista, que honora a les persones que prenen aquesta decisió. Sens dubte, el seu gest repercutirà en el futur en la millora de les condicions de vida de les persones més vulnerables i desfavorides del nostre entorn. Passes a seguir:

  • Pas 1: Dirigeix-te a la notaria escollida per atorgar el teu testament davant del notari/a.
  • Pas 2: Segons la teva situació podràs disposar del teu patrimoni de diferents maneres:
  • Cas 1: No tens legitimaris. Tens l'opció de nomenar la Creu Roja hereva o legatària dels teus béns.
  • Cas 2: Sí tens legitimaris. Tens l'opció de nomenar a la Creu Roja legatària i deixar-li, com a màxim, tres quartes parts de la teva herència. 
  • Cas 3: En qualsevol cas. Pots en el teu testament ordenar un llegat (assignant béns concrets o diners) a favor de la Creu Roja. 
  • Cas 4: Donació en vida. És possible fer una donació en vida, ja sigui de diners o de béns concrets, complint els requisits legals corresponents. 
  • Pas 3: Si, finalment, decideixes deixar la totalitat o part dels teus béns a la Creu Roja, no oblidis fer-ho constar en el testament amb el següent text:
A favor de la Creu Roja, CIF Q-2866001-G, per finançar les activitats pròpies de la institució. 

Pregunta:  Qui pot fer testament?
Resposta:  Les persones majors de 14 anys poden fer testament davant de notari. En cas que hagin nascut a Catalunya o hi hagin residit durant més de 10 anys, ho podran fer conforme al dret català. 

Pregunta:  Quin testament és el més convenient?
Resposta:  Malgrat que hi ha molts tipus de testaments, el més aconsellable és el que es fa davant d'un notari professional que assessora i redacta el document donant-li la forma jurídica més adequada a la voluntat del testador. 

Pregunta:  Puc desheretar?
Resposta:  Sí, és possible. Desheretar significa privar de la legítima els legitimaris per causes legals, per exemple les relacionades amb maltractaments o absència de relacions familiars. La desheretació es fa en testament, però si el desheretat reclama la legítima, serà l'hereu qui haurà de provar, en procediment judicial, que és certa la causa per la qual s'ha desheretat al reclamant. 

Pregunta:  I després del testament, què haig de fer?
Resposta: Una vegada signat el testament, el notari té l'obligació de remetre un comunicat al Registre General d'Últimes Voluntats (registre únic arreu de l'Estat). En aquest registre, hi consta el dia, lloc i notari davant el qual s'ha fet testament. Al registre, no hi consta en cap cas el contingut del testament, ja que aquest és sempre secret.

Transcorreguts 15 dies de la mort del testador, es pot sol·licitar el certificat literal de defunció. Posteriorment es pot sol·licitar el certificat d'últimes voluntats, on consta, com s'ha dit, la data i el notari on la persona difunta va atorgar testament. Les persones que acreditin un interès legítim podran demanar còpia del testament. 

Pregunta:  Com es pot controlar que es compleixi el que estableix el testament?
Resposta: En atorgar el testament, es pot designar un marmessor, és a dir, una persona encarregada de vetllar per l'acompliment d'allò disposat pel testador. En cas que no s'hagi nomenat marmessor o que la persona designada no accepti aquesta responsabilitat, correspon als hereus l'execució de la voluntat del testador. 
 
Pregunta:  Qui pot ser beneficiari d'una herència o llegat?
Resposta: A més d'especificar la institució de l'hereu, al testament hi ha la possibilitat de designar els legataris, és a dir, les persones que rebran béns concrets del testador, perquè aquest ho ha disposat així. A través d'un llegat, es poden rebre tot tipus de béns (immobles, diners, joies, cobrament d'un deute o crèdit, percentatge patrimonial...). Pot ser beneficiari d'una herència qui hagi estat designat hereu o legatari, sigui una persona física o jurídica (entitats, associacions...), com ara la Creu Roja.
 
Pregunta:  Existeix llibertat de testar?
Resposta: Hi ha llibertat de testar sempre que es respectin les limitacions establertes per llei. Al dret català, aquestes limitacions estan relacionades amb els conceptes de la legítima* i de la institució d'un hereu**Si la legítima no s'ha rebut en vida del testador, la pagarà l'hereu de la manera que decideixi. No només la pot pagar amb béns procedents de l'herència, sinó també amb els seus propis diners, encara que no provinguin de l'herència. Sempre, però, existeix l'obligació de pagar-la dins dels terminis que estableixi la llei. El legitimari pot reclamar la legítima en el termini de 15 anys comptats des de la mort del testador.
 
*La legítima: és la quantia mínima del patrimoni d'una persona que, necessàriament, han de rebre els legitimaris (normalment els fills/es), ja sigui en vida del testador o bé després de la seva mort. La legítima a Catalunya és la quarta part de patrimoni d'una persona i, en cas que el testador no tingui fills, la podrien rebre els pares, si encara són vius, per meitats iguals. Els fills premorts són representats per llurs respectius descendents per estirps. No poden ser legitimaris la resta d'ascendents (avis, besavis, etc.), el cònjuge, la parella, els tiets i els nebots.
**La institució d'un hereu: és la persona que succeirà el testador quan mori i que s'ha d'especificar a tots els testaments. Aquesta persona rebrà els béns del testador, però també es farà càrrec dels deutes que hagi pogut deixar pendents després de la seva mort. 
 

 

 

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació al nostre contacte en Herències i Llegats.

Telèfon: 900 22 11 22

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja