900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Salut
VIH_cat

 

PADS. Projecte d'Atenció Domiciliària per a Malalts de Sida.

El PADS és un Projecte d’Atenció Domiciliària per a malalts de la SIDA, generalment amb malaltia avançada i principalment amb toxicomanies i extrema vulnerabilitat. Desde fa més de 25 anys, la Creu Roja dóna aquest servei atenent a les persones en el seu domicili i entorn, amb la seva família i convivents per a contribuir la millora de la qualitat assistencial.

El PADS ofereix atenció continuada, i és un servei de suport i recolzament per als professionals de l’atenció primària i les unitats bàsiques d’assistència sociosanitària. Actualment també s’atén un volum molt important de persones amb VHC i amb la cronificació i major edat de les persones ateses, més incidència de patologia psiquiàtrica i morbiditat d’altres patologies.

El projecte ha evolucionat a un treball no només amb la persona sinó amb la seva família i el seu entorn comunitari per aconseguir major integració i cobertura de les necessitats no tant sols sanitàries sinó socials.

L’equip d’atenció esta constituït per dos metges, dos infermers, una treballadora social i una administrativa que realitzen atenció especialitzada als pacients. Es planteja la incorporació d’unes hores de psiquiatria per la complexitat dels trastorns atesos en aquests últims anys. El programa atén a malalts de Barcelona ciutat, àrea metropolitana i poblacions de rodalies accessibles amb el ferrocarril metropolità.

Objectiu i accions

L'objectiu del PADS és millorar  la qualitat de vida de les persones que viuen amb VIH i addiccions, afavorint la seva inclusió  a traves de l’atenció de les seves necessitats sanitàries, psicològiques i socioeconòmiques. En concret:

 • Satisfer i pal.liar les necessitats bàsiques i socials de les persones que conviuen amb el VIH i que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.
 • Cobrir les necessitats sanitàries de les persones que conviuen amb VIH i que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.
 • Atendre les necessitats psicològiques de les persones  que conviuen amb el VIH i que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.      
 • Informar, sensibilitzar i formar a les persones que conviuen amb HIV, famílies i entorn proper sobre hàbits i estils de vida saludables i promoció de la salut, fent especial atenció en la prevenció de malalties infeccioses.
 • Establir un sistema de gestió i coordinació que ens permeti realitzar el seguiment i avaluació del programa , a través de la gestió de recursos econòmics, materials i participació del voluntariat.

Més informació

 • Localització: c/Joan d'Àustria 118, planta 2, 08018 Barcelona
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 19h
 • Memòria complerta del projecte 

CAS. Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències Lluis Companys.

El CAS és un projecte de la Creu Roja que  ofereix una atenció integral a persones drogodependents des d'un model d'atenció bio-psico-social. El CAS va iniciar la seva trajectòria ja fa 34 anys i continua oferint el seu servei amb els mateixos objectius: acollir, informar, tractar, prevenir i derivar, a totes aquelles persones majors de 18 anys, que realitzen una demanda al centre.

Els trastorns relacionats amb el consum de substàncies, es manifesten mitjançant simptomatologia i signes físics, psicològics i socials, de manera aïllada o combinada entre ells. Aquesta complexitat, ens porta a la necessitat d'intervenir des d'un equip multidisciplinari, en evolució i formació constant, composat per professionals de la medicina (generalistes, internistes i psiquiatres), sanitaris (infermers, infermeres i auxiliars de clínica), psicologia, treballadors i treballadores socials, monitors i monitores, administratius i administratives i, voluntaris i voluntàries.

Són les pròpies característiques de la població diana del CAS: perfils (diferents nivells d'exigència, poca tolerància a l'espera i la frustració, cronificació, impulsivitat,…), i contextos (situació econòmica, social, familiar, laboral o entre iguals), les que han diversificat i ens han dut a ampliar la nostra oferta assistencial.

La participació de voluntariat com a agent de salut format en addiccions, és també un dels eixos del model d'atenció de la Creu Roja en aquest servei. Aquest equip manté un treball d'investigació i de formació continuada, que es tradueix en una actualització i un reciclatge constant..

Objectiu i accions

L'objectiu del PADS és millorar la qualitat de vida de persones amb drogodependència, mitjançant accions de promoció de la salut, prevenció, atenció i desenvolupament de competències que afavoreixen la reducció del consum i/o l'abstinència. En concret:

 • Augmentar el nivell de recuperació física, reduint el nivell de consum de tòxics dels usuaris/es, havent aconseguit períodes prolongats d'abstinència i una adherència adequada al pla terapèutic.
 • Augmentar el nivell d'estabilització en salut mental i emocionalment a nivell psicològic, reduint el nivell de consum de tòxics dels usuaris/es, havent aconseguit períodes prolongats d'abstinència i una adherència adequada al pla terapèutic.
 • Participació dels familiars en el procés terapèutic.
 • Millorar les competències i les capacitats de l'equip professional del programa (personal tècnic, voluntariat i personal en pràctiques professionals).
 • Sistema de gestió i coordinació que ens permet realitzar el seguiment i avaluació del programa, mitjançant la gestió de recursos econòmics, materials, i participació del voluntariat.

Més informació

 • Localització: CAS Lluís Companys, c/ Davant del Portal Nou , 2, 08003 Barcelona.
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 08:30h a 14:30h i dilluns i dimecres de 16h a 19h
 • Memòria complerta del projecte

ARD. Àrea de Reducció de Danys Lluis Companys.

Desde setembre de 2016 l'ARD de la Creu Roja Barcelona ofereix una atenció integral a persones drogodependents en actiu i amb elevada vulnerabilitat sanitària i social. El servei està dissenyat per atendre a persones usuàries de drogues no legals en actiu via parenteral en situació social i sanitària deprimida, amb difícil accés a la xarxa de recursos normalitzada.

L’equip multidisciplinari estableix un pla terapèutic individualitzat conjuntament amb els usuaris i les usuàries, respectant el temps i la situació de cada persona. S’ofereixen diferents prestacions com són el PIX, l’EVA , infermeria, club Calor i Cafè, l’atenció social, l’atenció legal i l’atenció educativa.

El perfil de les persones ateses durant aquest període és el de consumidors/es en actiu de llarga evolució, amb una adherència irregular als tractaments , escàs contacte familiar, sense domicili fixe ni recursos propis.

Actualment l’atenció  és centra en la persona usuari/a de drogues no legals per via parental i/o inhalada, que presenten una adherència irregular al tractament i seguiment dels mateixos, ja sigui per la continuïtat del propi consum, o per altres malalties. Això s’explica per diferents raons: policonsums, recaigudes,  problemàtica mental associada, manca de recursos econòmics i socials, entrades i sortides de presó, dificultats d’inserció, etc. Aquest fet, implica un increment del suport individualitzat als usuaris/es en les àrees socials, sanitàries i legals; increment diversificat en els diferents programes del servei.

Objectiu i accions

L'objectiu de l'ARD és minimitzar els danys associats al consum de drogues. En concret:

 • Facilitar recursos i assistència sanitària a les persones usuàries del programa: atenció mèdica i d'infermeria, supervisió del consum per reduir els efectes adversos i les sobredosis, formació en prevenció de riscos i promoció de la salut a nivell individual i comunitari.
 • Atorgar suport psicosocial a les persones usuàries amb una perspectiva integral que, entre d'altres aspectes, els i les permeti incrementar el nivell d'estratègies preventives davant el consum i, en els casos procedents, augmentar la seva motivació vers altres tractaments (per exemple el PMM o ingrés en un UHD).
 • Donar assistència socials a les persones usuàries del programa que, per una part, cobreixi el gruix de les seves necessitats bàsiques com ara: alimentació i higiene; i per altre, els permeti desenvolupar habilitats i competències personals, socials i laborals.
 • Millorar les competències i capacitats de l'equip de professionals del programa (personal tècnic, voluntaris i voluntàries, personal en pràctiques).
 • Establiment d'un sistema de gestió i coordinació que ens permet realitzar el seguiment i avaluació del programa, mitjançant la gestió de recursos econòmics, materials, i participació de voluntaria.

Més informació

 • Localització: ARD Lluís Companys, c/ Davant del Portal Nou , 2, 08003 Barcelona.
 • Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 08:45h a 13:30h i de 18h a 24h i divendres de 8:45h a 11:45h i de 15:30h a 20h
 • Memòria complerta del projecte

 

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118, planta 2
08018 Barcelona

Demana més informació mitjançant el nostre email de contacte.

Telèfon: 93 300 65 65

     

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja