900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Cruz Roja Juventud
 

Objectius

Partint de la voluntat i dedicació de millorar la qualitat de vida de nens, nenes i joves, Creu Roja Joventut té com a objectius generals.

 • Facilitar la participació activa del voluntariat en l'associació i fomentar una ciutadania activa, crítica i transformadora a través de la participació.
 • Potenciar la implantació de projectes socials amb col·lectius infantils i juvenils en dificultat o conflicte social en els diferents àmbits territorials, ajustats a la realitat social.
 • Promoure i educar per a la salut de forma integral, a nivell individual i col·lectiu, potenciant l'accés a la informació i als recursos socials existents sobre la base de la realitat de l'entorn.
 • Promocionar i difondre els drets humans, la interculturalitat, la pau i el desenvolupament a través de la sensibilització social i l'educació per al desenvolupament.
 • Educar en la igualtat de gènere a través de la coeducació i potenciar la perspectiva de gènere en el treball amb els diferents col·lectius als quals va destinada l'acció de Creu Roja Joventut.
 • Defensar i protegir el medi ambient a través de l'Educació i la Sostenibilitat Ambiental, actuant des de l'àmbit local amb la visió global i concreta de la problemàtica ambiental.

Funcions

Creu Roja Joventut Catalunya (CRJ) és una associació de joves compromesos socialment que fomenta la participació integral de la joventut a les accions de la Creu Roja. CRJ és oberta a la participació de tots els membres de Creu Roja menors de 30 anys, independentment de l’activitat que desenvolupin dins l’entitat.

Com a associació, la principal característica de Creu Roja Joventut és el foment de la participació, que es duu a terme mitjançant una estructura democràtica amb diversos òrgans de govern, en els quals el voluntariat pot aportar idees i decidir quina és la institució que volem.

Incidim en la societat
CRJ es preocupa per molts temes del nostre entorn i la manera de treballar-los és participant en les activitats de la institució humanitària i impulsant campanyes i projectes propis en els àmbits de la salut, l’educació per a la pau, el medi ambient, l’educació per al desenvolupament, la infància i joventut i la perspectiva de gènere.

Sempre en el marc del projecte educatiu de Creu Roja Joventut, els diferents grups de voluntariat analitzen les necessitats del seu entorn per desenvolupar els projectes necessaris i adequats a les diferents realitats locals, ja sigui participant en projectes autonòmics o dissenyant els seus propis projectes i activitats d’acord amb les necessitats del seu municipi.

El voluntariat, partícip de les decisions
El voluntariat pot prendre part en les decisions que es prenen i participar democràticament en el govern de l’entitat. El principal òrgan de participació és el consell local. El consell està format per un grup de voluntaris/àries que decideixen els  projectes i les línies que ha de seguir la seva assemblea local. Altres òrgans de participació són els consells territorials i el consell de Creu Roja Joventut a Catalunya.

Formació per a voluntariat
Els projectes de Creu Roja Joventut els dissenyem els voluntaris i voluntàries. D'aquesta manera, a més de treballar en equip, adquirim una experiència i uns coneixements que ens garanteixen la qualitat de les activitats que fem.

Per això, cal una formació que s’adquireix als cursos que s’organitzen en trobades específiques i en l’oferta de cursos que ofereix la Creu Roja i l’Escola d’Educadors i Educadores de Creu Roja Joventut.
D’altra banda, totes les activitats s’emmarquen dins d’un projecte educatiu que permet adaptar-se a una societat que evoluciona constantment. Una vegada detectades les necessitats locals, el projecte educatiu permet dissenyar diferents projectes i activitats seguint uns criteris i uns objectius comuns, a més d’adaptar-se a la realitat de cada municipi.

El treball en equip
Creu Roja Joventut fomenta el treball en equip i la relació entre els joves que formen part de l’associació. Actualment, Creu Roja Joventut compta amb un equip de voluntariat de prop de 4.000 persones, repartides en les 52 assemblees de Creu Roja Joventut a Catalunya. La diferent realitat de cada territori fa que cada grup adeqüi l’activitat que fa a les necessitats de cada zona. La relació entre les persones voluntàries de les diferents assemblees territorials es potencia en els diferents òrgans participatius i a les trobades lúdiques i formatives que s’organitzen de forma periòdica.

Trets característics

Creu Roja Joventut té establerts set trets característics:

 • Joventut: joves de Creu Roja amb un ideari comú.
 • Participació: CRJ promou el treball en equip i el diàleg, a través dels òrgans participatius, activitats i projectes i la crítica constructiva que promou la mateixa organització.
 • Compromís social: per ajudar a resoldre problemes socials i per millorar la qualitat de vida dels més vulnerables i de la població en general.
 • Educació:  difonent la cultura de Creu Roja. CRJ vol educar per a la salut, la pau, la convivència, els Drets Humans, el desenvolupament internacional, el medi ambient i la igualtat de gènere.
 • Qualitat: perseguint la millora constant. Per això, es potencia la formació continuada i el treball planificat i en equip.
 • Convivència: aprenent en la diversitat. CRJ promou la integració, la motivació i l’enriquiment personals.
 • Innovació: un motor de canvi, d’acció i d’evolució de la nostra entitat per adequar-la i adaptar-la als nous reptes socials.
Contacto

Dirección: c/ Fusina 6, 08003 Barcelona

Pide más información en nuestro contacto en CRJ.

Teléfono: 93 310 28 25

   

Política de privacidad  | © 2014 Creu Roja